Política de privacidade e de protección de datos de carácter personal

Esta política aplícase ao sitio web información@fundacionsgae.org e www.autoresvitais.gal (en diante, O PORTAL) e a todos os trámites que se realizan a través do PORTAL. O presente documento resume o tipo de información persoal que recibe e recompila FUNDACIÓN SGAE cando se utiliza o PORTAL para realizar os trámites no previstos.

Conforme establece o artigo 5 dos Estatutos de FUNDACIÓN SGAE a Fundación ten por obxecto desenvolver con carácter benéfico e sen ánimo de lucro actividades sociais, asistenciais e promocionais en favor, fundamentalmente, de autores de obras musicais, dramáticas, audiovisuais e de editores musicais. Estes fins lévaos a cabo mediante a convocatoria e outorgamento de axudas e bolsas tanto para a promoción cultural das obras, os creadores e os editores musicais como axudas asistenciais para situacións de precariedade ou enfermidade en que se poidan atopar os autores socios de SGAE. Igualmente convoca premios e publica e edita obras. Así mesmo, FUNDACIÓN SGAE ofrece cursos, talleres e laboratorios de formación para autores e organiza actividades culturais como concertos, mostras de cinema, lecturas dramatizadas, mostras de danza, entre outras.

De conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, todos os datos de carácter persoal facilitados a través do PORTAL serán incorporados en ficheiros manuais e/o informatizados responsabilidade de FUNDACIÓN SGAE para a xestión das axudas asistenciais ou culturais e as bolsas que solicite o titular dos datos; para a xestión da asistencia aos cursos e talleres que organiza FUNDACIÓN SGAE e que solicite o titular dos datos; para a xestión da súa presentación a premios; para a xestión da asistencia ás actividades culturais (concertos, danza, teatro e cinema) ou galas de premios que organiza FUNDACIÓN SGAE e que solicite o titular dos datos; para o envío de información ao titular dos datos das axudas, bolsas, cursos, talleres, publicacións, premios e actividades culturais que convoque ou organice a FUNDACIÓN SGAE.

Poden atopar información adicional sobre finalidades de tratamento e cesións previstas en cada un dos formularios onde o portal recolle información de carácter persoal.

Mediante o rexistro do USUARIO no PORTAL, o titular dos datos manifesta, de forma expresa, o seu consentimento para o tratamento e a cesión, no seu caso, dos seus datos de carácter persoal coas finalidades descritas.

FUNDACIÓN SGAE informa os USUARIOS da posibilidade de exercitar o dereitos acceso, cancelación, rectificación e oposición respecto dos seus datos de carácter persoal que constan nos ficheiros de FUNDACIÓN SGAE mediante comunicación escrita acompañada dunha fotocopia do DNI dirixida á seguinte dirección: Director Xeral de Fundación SGAE, c/Bárbara de Bragança nº 7 – 28004 Madrid ou ao correo electrónico información@fundacionsgae.org.

Os citados usuarios só están autorizados ao uso do PORTAL previa aceptación e cumprimento das condicións de uso, debendo abandonar o sitio en caso contrario.

Información sobre tratamentos específicos de datos

No caso de que o usuario achegue datos persoais a través dos formularios previstos nas apartado “Axudas e bolsas” informámoslle que os datos persoais que a través do formulario correspondente facilite o usuario serán utilizados para xestionar a petición de axuda ou bolsa solicitada conforme ás bases de cada unha delas que foron previamente publicadas e nas que se especifican os requisitos e condicións das mesmas, así como para xestionar o pago desas axudas e bolsas mediante transferencia bancaria a través de entidades financeiras. Ditas axudas e bolsas poden ser para apoiar viaxes para a promoción internacional dos autores e editores, para apoiar xiras de autores, outorgar incentivos á creación de obras musicais, teatrais ou audiovisuais, facilitar a publicación de libros, discos ou vídeos, apoiar iniciativas ou actividades de asociacións culturais, apoiar a tradución a outras linguas de obras teatrais ou guións audiovisuais, outorgar bolsas para a ampliación de estudos, entre outras. Coa aceptación do envío dos seus datos a través dos citados formularios o usuario coñece e consente o uso dos seus datos persoais por FUNDACIÓN SGAE para a xestión da axuda ou bolsa que solicite nos termos establecidos na normativa de protección de datos. Así mesmo lembrámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante comunicación escrita acompañada dunha fotocopia do DNI dirixida á seguinte dirección: Director Xeral de Fundación SGAE, c/Bárbara de Bragança nº 7 – 28004 Madrid ou ao correo electrónico información@fundacionsgae.org.

No caso de que o usuario achegue datos persoais a través dos formularios previstos nos apartado “Premios” informámoslle que os datos persoais que a través do formulario correspondente facilite o usuario serán utilizados para xestionar a solicitude da súa candidatura ao premio correspondente para que se presente. Entre outros, FUNDACIÓN SGAE convoca os seguintes premios: Premio Teatro Autor Express, Premio de Guión “Julio Alejandro”, Premio Novos Compositores, Premio de Teatro “Jardiel Poncela”, Premio “Tomás Luís De Vitoria”, Premio SGAE de Teatro Infantil, Premio LAM e Premios MAX. Coa aceptación do envío dos seus datos a través dos citados formularios o usuario coñece e consente o uso dos seus datos persoais por FUNDACIÓN SGAE para a xestión do premio ao que presenta a súa candidatura nos termos establecidos na normativa de protección de datos. Así mesmo lembrámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante comunicación escrita acompañada dunha fotocopia do DNI dirixida á seguinte dirección: Director Xeral de Fundación SGAE, c/Bárbara de Bragança nº 7 – 28004 Madrid ou ao correo electrónico información@fundacionsgae.org.

No caso de que o usuario achegue datos persoais a través dos formularios previstos no apartado “Area social e asistencial” informámoslle que os datos persoais que a través do formulario correspondente facilite o usuario serán utilizados para xestionar a solicitude do usuario para a axuda que desexe. Entre outras axudas, FUNDACIÓN SGAE outorga axudas para lentes e audífonos, axuda de emerxencia social e axudas para compensar a falta de anos de cotización á seguridade social para alcanzar unha pensión para persoas maiores sen emprego. Coa aceptación do envío dos seus datos a través dos citados formularios o usuario coñece e consente o uso dos seus datos persoais por FUNDACIÓN SGAE para a xestión da axuda ou bolsa que solicite nos termos establecidos na normativa de protección de datos. Así mesmo lembrámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante comunicación escrita acompañada dunha fotocopia do DNI dirixida á seguinte dirección: Director Xeral de Fundación SGAE, c/Bárbara de Bragança nº 7 – 28004 Madrid ou ao correo electrónico información@fundacionsgae.org.

No caso de que o usuario achegue datos persoais a través dos formularios previstos nas apartado “Actividades” informámoslle que os datos persoais que a través do formulario correspondente facilite o usuario serán utilizados para xestionar a solicitude da súa inscrición nos cursos, laboratorios e talleres singulares que se publican no devandito apartado e ao que opte o usuario. Trátase de talleres, cursos e laboratorios de escritura de guións, de composición musical, de escritura de obras teatrais, entre outros. Coa aceptación do envío dos seus datos a través dos citados formularios o usuario coñece e consente o uso dos seus datos persoais por FUNDACIÓN SGAE para a xestión da súa inscrición e participación no curso, laboratorio ou taller elixido nos termos establecidos na normativa de protección de datos. Así mesmo lembrámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante comunicación escrita acompañada dunha fotocopia do DNI dirixida á seguinte dirección: Director Xeral de Fundación SGAE, c/Bárbara de Bragança nº 7 – 28004 Madrid ou ao correo electrónico información@fundacionsgae.org.

No caso de que o usuario achegue datos persoais a través do formulario de “Newsletter” informámoslle que os datos persoais que a través do formulario correspondente facilite o usuario serán utilizados para o envío a través da newsletter de información sobre as actividades desenvolvidas por FUNDACIÓN SGAE. Coa aceptación do envío dos seus datos a través do formulario de alta na newsletter o usuario coñece e consente o uso dos seus datos persoais por FUNDACIÓN SGAE para o envío de información sobre as actividades desenvolvidas por FUNDACIÓN SGAE. Así mesmo lembrámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante comunicación escrita acompañada dunha fotocopia do DNI dirixida á seguinte dirección: Director Xeral de Fundación SGAE, c/Bárbara de Bragança nº 7 – 28004 Madrid ou ao correo electrónico información@fundacionsgae.org.


CAST.