Aviso legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, informámoslle que a URL www.fundacionsgae.org e www.autoresvitais.gal (en diante, O PORTAL) é un dominio propiedade de FUNDACIÓN SGAE con domicilio social na rúa Bárbara de Bragança nº 7, 28004 Madrid e con CIF G-81624736. A entidade atópase debidamente rexistrada no Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal do Ministerio de Xustiza co número 314. A dirección de correo electrónico da FUNDACIÓN SGAE é información@fundacionsgae.org.

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos e obras protexidas pola propiedade intelectual de calquera clase que aparecen no PORTAL son propiedade de FUNDACIÓN SGAE ou de terceiros, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao sitio atribúa ao usuario dereito algún sobre as citadas marcas, nomes comerciais ou signos distintivos e obras protexidas pola propiedade intelectual.

Así mesmo, os contidos publicados na web, o seu deseño gráfico, imaxes, bases de datos e código fonte son propiedade intelectual de FUNDACIÓN SGAE ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario, en virtude do establecido neste Aviso Legal, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre os devanditos contidos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso do PORTAL e dos trámites que se realizan a través del. O acceso a esta web site é responsabilidade exclusiva dos usuarios. O simple acceso ao PORTAL non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre FUNDACIÓN SGAE e o usuario. Accedendo a el acepta os seguintes termos e usos.


CAST.